Klubové a členské príspevky

Družstvá predprípravky a prípravky v jednotnej sume 15,- € mesačne.
Družstvá, ktoré hrávajú oblastnú súťaž vo výške 35,- € mesačne
a družstvá, ktoré hrajú celoslovenskú súťaž vo výške 45,- € mesačne.

U družstiev od mladších mini až po družstvo kadetov je 11 platených mesiacov a to od augusta až do júna .
U predprípravky a prípravky je to 10 platených mesiacov a to od septembra až do júna.
Zároveň platí, ak hráč trénuje a hráva s družstvom (tzv. pendlovanie), ktoré hrá
celoslovenskú súťaž je rodič povinný platiť poplatok za celoslovenskú súťaž.

Zároveň sa VR ustanovuje na tom, že v prípade ak by u niektorých rodičov
mal tento schválený klubový príspevok dopad na to, či dieťa bude naďalej hrávať basketbal
a uvedená suma by bola pre rodinný rozpočet neudržateľná. Schvaľuje sa proces udelenia zníženia
klubového príspevku a to za predpokladu, že daný rodič písomne požiada prezidenta klubu
o udelenie výnimky, kde písomne odôvodní prečo by mu mala byť udelená výnimka.
Uvedený rodič predloží prezidentovi BK k nahliadnutie doklady o jeho príjmoch a výdavkoch
a to tak aby bolo zrejmé, že je dôvodom osobitného zreteľa a je možné mu udeliť výnimku.
Výnimka sa bude následne na návrh prezidenta schvaľovať na najbližšej
VR a to s tým, že výnimka bude platiť  spätne odo dňa požiadania o
výnimku. Udelená výnimka teda  bude  riadne schvaľovaná VR, nakoľko
ide o zníženie príjmu BK.

 

 Hráč BK platí KP vždy do 20-eho nasledujúceho mesiaca, v plnej výške.
ČP vo výške 12€ ročne je člen BK povinný zaplatiť do konca februára príslušného roka, alebo do 30 dní od vzniku členstva v alikvótnej výške.

Číslo účtu

4021129004/7500
IBAN: SK77 7500 0000 0040 2112 9004

Pri úhrade príspevkov cez osobný účet je potrebné uviesť ako variabilný symbol číslo členského preukazu a informáciu, či ide o členský príspevok (ČP) alebo klubový príspevok (KP)

Do správy pre prijímateľa uveďte, prosím, aj meno a priezvisko člena BK aj rok narodenia.